Du lundi au jeudi
midi : 12h-14h         soir : 19h-22h


Du vendredi au samedi
midi : 12h-14h30    soir : 19h-23h


Le dimanche
midi : 12h-14h30     soir : 19h-22h